Urhobo Historical Society


Modern Church Music, Songs, and Dance in Urhobo LanguageJERRY EKPEKURO (Ejiroghene)


JERRY EKPEKURO Kenoma


Jerry Ekpekuro Akpo Na


ISRAEL OKPAKO UYEH Oye Meje be Ghogho


JERRY EKPEKURO-Sun Vwe Ra Oghene

Evi Edna Ogholi - Oghene Me


Doris O. in Oghene ME *The road is narrow*RETURN TO CONTENTS | RETURN TO AUDIO_VIDEO